Tỉnh thành VN > Hà Nội > Huyện Thanh Oai > Xã Liên Châu

Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Thông tin tổng quan về Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội

Liên Châu là 1 xã của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, nước Việt Nam.
- Tổng diện tích theo k2 là: 6,29 km²
- Tổng số dân: 7079 người (1999)
- Mật độ dân số đạt 1125 người/km²
Đây là xã có Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi qua.
Đời sống kinh tế - Xã hội
Nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc, Đảng bộ và nhân dân xã Liên Châu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác hợp lý các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thời cơ, đoàn kết, chung sức phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, trở thành xã nông thôn mới tiêu biểu, dẫn đầu của tỉnh.
Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt trên 435 tỷ đồng, tăng bình quân 12,9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra gần 1%. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 124,4 tỷ đồng, tăng gần 3,9%/năm; TTCN-XD đạt 74,2 tỷ đồng, tăng 16,15% và thương mại-dịch vụ đạt 236,4 tỷ đồng, tăng 19%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ và TTCN, xây dựng. Năm 2014, Giá trị sản xuất Thương mại- dịch vụ chiếm tỷ trọng 54,36%, nông nghiệp, thủy sản chiếm 28,59%; công nghiệp-xây dựng chiếm 17,05% cơ cấu nền kinh tế. Giá trị sản xuất bình quân đầu năm 2015 ước đạt 48,2 triệu đồng/năm. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường có chuyển biến tích cực. Các lĩnh văn hóa –xã hội phát triển khá toàn diện. Sự nghiệp y tế, giáo dục, phong trào văn hóa, thể thao quần chúng, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống có bước chuyển biến tích cực. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt hiệu quả cao, trở thành xã dẫn đầu của tỉnh về đích nông thôn mới năm 2013. Hiện nay, toàn xã có 93% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 3 làng văn hóa cấp tỉnh, 14/14 thôn văn hóa. Số hộ nghèo giảm còn dưới 1,92%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 97%. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Các lĩnh vực an sinh xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và cả hệ thống chính trị, nhất là công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên, củng cố tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; việc nghiên cứu, học tập và quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nội dung cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”.
Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung đóng góp và đề xuất các ý kiến, bổ sung các giải pháp về nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần, trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn; vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tính chủ động, sáng tạo, năng lực quản lý, điều hành của người đứng đầu cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ, vấn đề bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, trẻ hóa đội ngũ, một số chế độ, chính sách cho đảng viên cao tuổi và một số bài học kinh nghiệm trong đầu tư nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, chăm sóc y tế, phát triển Liên Châu trở thành đô thị loại V theo quy hoạch được phê duyệt.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Liên Châu đề ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu, trong đó. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh vào thực tiễn địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội…
Phường / Xã / Thị trấn cùng tên Liên Châu:

Hình ảnh về Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội

Hình ảnh Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội
Trường THCS Liên Châu

Dự án bất động sản tại Xã Liên Châu, Thanh Oai - Hà Nội

Hiện chưa có dự án nào tại Xã Liên Châu, Thanh Oai - Hà Nội

Các địa điểm liên quan

Bản đồ vị trí Liên Châu

Ghi chú về Liên Châu

Thông tin về Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội